DIRECTOR GENERAL

SC Parc Științific și Tehnologic Bihor SRL
Mai multe detalii

SC Parc Științific și Tehnologic Bihor SRL și expertul său în recrutare SC ROMARKETING SRL anunță demararea procedurii de recrutare și selecție pentru nominalizarea în vederea numirii a Directorului General al Societății. Procesul de recrutare și selecție se derulează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016 și H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.
SC Parc Științific și Tehnologic Bihor SRL caută candidați care să aibă capacitatea de a pune în practică principiile guvernanței corporative a întreprinderilor publice, în conformitate cu OUG 109/2011 actualizată și Legii nr. 50/2003 pentru aprobarea O.G. nr. 14/2002 privind constituirea și funcționarea parcurilor științifice și tehnologice, cu scopul îndeplinirii obiectivelor societății pe perioada mandatului:

Obiective pe termen lung > 5 ani
– dezvoltarea profilului PST Bihor ca centru regional pentru activități si proiecte de cercetare și dezvoltare de produs
– stabilirea PST Bihor ca reper pentru companiile de tehnologie dornice să înceapă activități economice în regiune
– crearea de noi locuri de muncă în domeniul tehnologiilor avansate în județul Bihor

Obiective pe termen mediu < 5 ani
– realizarea de activități internaționale de către PST Bihor, inclusiv prin afilieri la organizații internaționale de profil
– realizarea, la nivel național și internațional, a unor tranzacții de transfer tehnologic
– inițierea și stabilirea unor parteneriate, la nivel național și internațional
– derularea unor proiecte, în parteneriat cu diverse entități juridice din țară și/sau străinătate, menite a contribui la dezvoltarea potențialului științific, tehnologic şi economic la nivelul județului Bihor și atragerea de fonduri pentru învățământ și cercetare în județul Bihor;

Obiective pe termen scurt < 2 ani:
– operaționalizarea infrastructurii construite a PST Bihor prin servicii si facilitați oferite către agenți economici sau parteneri
– realizarea de transferuri tehnologice și studii tehnologice către agenților economici interesați
– atragerea de rezidenți în Parcul Științific și Tehnologic Bihor, în conformitate cu prevederile legale incidente;

Principalele atribuții și responsabilități ale Directorului General sunt:
– Să reprezinte Societatea în raporturile cu terții și în fața oricăror autorității ale Statului Român, în limita împuternicirilor primite, după depunerea prezentului Contract la ORC.
– Să își exercite mandatul încredințat personal și cu loialitate, competență și cu diligența unui profesionist, în interesul Societății.
– Să îndeplinească obiectivele și criteriile de performanță stabilite de către AGA, după caz.
– Să execute planul de management aprobat în prealabil de către CA, după caz.
– Să își folosească toată priceperea, experiența și toate mijloacele ce-i vor fi puse la dispoziție de către Societate, în vederea conducerii activității acesteia astfel încât să ajungă la îndeplinirea prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de către AGA.
– Să informeze lunar CA, printr-un raport scris, cu privire la activitatea de conducere operativă a Societății desfășurată pe perioada precedentă, raport ce va cuprinde, cel puțin, operațiunile întreprinse pe perioada raportată și cele avute în vedere pentru perioada următoare, precum și neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor sale.
– Să formuleze propuneri adresate CA referitoare la programul anual de activitate și la strategia de perspectivă a Societății, după caz.
– Să-i informeze în scris și în mod operativ CA și pe Auditorul Financiar despre orice acte și fapte de încălcare a dispozițiilor legale, statutare, a hotărârilor AGA sau deciziilor CS de către directorii executivi, de care a luat cunoștință cu prilejul executării prezentului Contract.
– Să asigure și să monitorizeze depunerea documentației necesare pentru autorizarea Parcului Științific și Tehnologic, obținerea și menținerea PST.

Candidații pentru această poziție vor îndeplini cumulativ următoarele condiții:
– Absolvent de studii universitare tehnice
– Minim 5 ani de experiență în activități de cercetare și dezvoltare de produs;
– Experiență managerială sau în echipa de management a unei companii din mediul privat care a înregistrat profit în ultimii 5 ani
– Cunoștințe de limba engleza de nivel avansat (minim C1) dovedite cu un test/certificat internațional nu mai vechi de 10 ani (IELTS, Cambridge)
– Implicare dovedita in activități academice sau de cercetare prin lucrări științifice, rapoarte de invenție sau brevete în domenii tehnice
– Experiența dovedita în inițiere sau administrare Start-upuri sau participarea în proiecte cu finanțare nerambursabilă in domenii tehnice
– Competențe de formator – trainer pentru dezvoltare antreprenorială și tehnică
– Experiență în gestionarea bugetului de venituri și cheltuieli

Criterii care constituie avantaje:
– A doua limbă străină (germană, spaniolă, italiană, franceză, japoneză, etc)
– Cunoștințe de validare și testare de produs
– Experiență in realizarea de prototipuri, validare și dezvoltare de produse la nivel de MVP (minimum viable product)
– Participare în echipe de proiect cu specific tehnic

Candidații căutați vor avea următoarele competențe:
– competențe de leadership și management
– capacitate de a lua decizii si de a-și asuma responsabilitatea;
– competențe în obținerea de finanțare, granturi și capital;
– competențe în consultanță în cercetare si dezvoltare, spin-off, creare si sprijinire IMM-uri inovative, consultanță în afaceri;
– capacitate antreprenorială și caracter inovativ;
– abilitatea de a anticipa evoluțiile mediului economic, politic și social și de a face față schimbărilor care pot interveni;
– abilitatea de gestionare a conflictelor;
– abilitatea de a lucra în echipă, dar și de a relaționa cu toate categoriile de stakeholderi (rezidenți ai parcului, finanțatori, autorități, mass media etc.).

Etapele procesului de Recrutare și selecție sunt următoarele:
1. Depunerea dosarelor
2. Evaluarea dosarelor – doar dosarele complete vor fi luate în considerare pentru Lista lungă
3. Interviul de selecție primar
4. Comunicarea candidaților selectați pentru Lista scurtă
5. Pregătirea Planului de Management
6. Interviul final și susținerea Planului de Management (cu reprezentanții Asociaților și reprezentantul expertului independent)
7. Comunicarea rezultatelor finale

Candidații vor depune, conform instrucțiunilor de mai jos, următoarele documente:
1. Declarație de intenție, care va exprima motivația candidatului pe baza Scrisorii de așteptări
2. Curriculum Vitae în format European
3. Copii ale diplomelor de studii și, după caz, ale altor specializări relevante.
4. Copie act de identitate.
5. Copie documente doveditoare privind experiența profesională (recomandări, listă de proiecte coordonate, alte documente neconfidențiale).
6. Declarație pe propria răspundere că nu au Cazier fiscal și judiciar.
7. Declarație pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situațiile prevăzute la art.6 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ori că a suferit o condamnare definitivă pentru o infracțiune legată de conduita profesională.
8. Declarație pe proprie răspundere privind veridicitatea datelor cuprinse în CV.
9. Declarație pe proprie răspundere prin care candidatul este de acord cu utilizarea datelor sale în scopul procesului de recrutare şi selecţie.

Candidații trebuie să depună candidaturile până în data de 29.07.2024, ora 15:00, ora României. Documentele vor fi transmise prin email (la adresa office@romarketing.ro) sau depuse în plic, personal sau prin poștă, cu mențiunea: Aplicație pentru poziția de Director General al SC Parc Științific și Tehnologic Bihor SRL (la adresa SC RoMarketing SRL – Oradea, Str. Alexandru Vlahuță, Nr 3, jud. Bihor). Dosarul sau documentele în format electronic ajunse după data și ora menționate nu vor fi luate în considerare. În cazul în care aplicația (în format electronic sau tipărit) nu conține toate documentele solicitate mai sus, candidatura nu va fi luată în considerare. Modelele de declarații necesare pentru dosar sunt disponibile pe bază de cerere la adresa: office@romarketing.ro. Candidaturile vor fi depuse în limba română. Candidații selectați vor fi anunțați telefonic despre data și locația la care va avea loc interviul. Documentele specifice procedurii vor fi consultate pe site-ul www.oradeasteampark.com.