DIRECTOR GENERAL AL S.C. SALUBRI S.A. ALEŞD

ALEŞD

Mai multe detalii

Obiectivul general al SC Salubri SA este să dezvolte și să reabiliteze serviciul de salubrizare în vederea îmbunătățirii condițiilor de viață ale cetățenilor și să sporească eficiența cu care aceste servicii sunt realizate.

 

Următoarele rezultate strategice sunt așteptate a fi atinse în următorii patru ani:

 •  îmbunătățirea parametrilor de calitate privind serviciul de salubrizare;
 •  reducerea cheltuielilor de exploatare raportat la cifra de afaceri;
 •  susținerea dezvoltării economico-sociale a localităților;
 •  protejarea și conservarea mediul înconjurător;
 •  dezvolarea și transformarea orașul Aleșd și a localitățile limitrofe într-o zonă verde.

 

Candidații pentru aceste poziții vor îndeplini următoarele condiții:

I. Condiţii generale:

 • cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi
  domiciliul în România;
 • cunoaşterea limbii române;
 • cunoaşterea cel puţin a unei limbi străine de largă circulaţie;
 • capacitate deplină de exerciţiu;
 • persoanele candidate să nu fie incapabile, potrivit legii, ori să nu fi fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals,
 • uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002
 • pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările și completările ulterioare.

II. Condiţii specifice:

 • studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • experienţă relevantă, în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice sau a unor societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate al societăţii, inclusiv a unor societăţi comerciale din sectorul privat;
 • să fi coordonat și implementat proiecte de investiții în valoarea de minim 3 milioane de Euro;
 • capacitate de analiză şi sinteză, gândire strategică, management de proiect;
 • abilităţi de comunicare, orientare către rezultate;
 • capacitate de luare a deciziei şi asumarea răspunderii;
 • capacitate de organizare şi de coordonare;
 • cunoaşterea aprofundată a cadrului legislativ din România în materie de colectare a deșeurilor nepericuloase, transportarea și depozitarea;
 • acestora și a reglementărilor incidente la nivel local, stabilite prin Hotărâri ale Consiliului Local din Orașul Aleșd.

 

Candidații vor depune, conform instrucțiunilor de mai jos, următoarele documente:

 • opis;
 • CV în format Europass;
 • cazier judiciar și cazier fiscal;
 • copie act de identitate;
 • copii conforme cu originalul după acte de studii;
 • documente doveditoare a experienţei manageriale / copie carte de muncă;
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie;
 • declarație pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu a fost inițiată și nici nu se află în desfășurare procedura de natură penală împotriva sa;
 • declarație pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situațiile prevăzute la art.6 din OUG nr.
  109/2011, actualizată 2016 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • declarație pe proprie răspundere privind veridicitatea datelor cuprinse în CV;
 • proiect al unui plan de management strategic al societăţii (maximum 2 pagini) care va fi susţinut în cadrul interviului;
 • candidații care vor fi selectați pentru a fi înscriși pe listă scurtă vor fi ulterior invitați să elaboreze o declarație de intenție pe baza scrisorii de așteptări aprobată prin HCL nr.57/2020 și publicată pe site -ul http://www.alesd-bihor.ro/index.php/știri-și-anunțuri

 

Selecţia şi evaluarea candidaţilor se va efectua în două etape succesive, după cum urmează:
1. evaluarea eligibităţii dosarelor, a declarației de intenție şi a planului de management;
2. participarea la interviu a candidaţilor selectaţi.
Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, a tratamentului egal şi a transparenţei.

 

Orașul Aleșd, a ales firma Romarketing pentru asistență în procesul de recrutare. Candidații trebuie să depună candidaturile până în data de 22.07.2020, orele 16:00 ora României, personal sau trimise prin poștă la adresa Romarketing, Oradea, str. Alexandru Vlahuță, nr. 3.
Documentele vor fi depuse în plic închis cu mențiunea: Aplicație pentru funcţia de Director General al SC Salubri SA. Plicurile ajunse după data și ora menționate nu vor fi luate în considerare. În cazul în care plicul nu conține toate documentele solicitate mai sus, candidatura nu va fi luată în considerare. Candidaturile vor fi depuse în limba română. Modelele de declarații necesare pentru dosar sunt disponibile pe bază de cerere la adresa: recrutare@romarketing.ro. Candidații selectați vor fi anunțați telefonic despre data și sediul la care va avea loc evaluarea și interviul.

MEMBRI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL SOCIETĂŢII SERVICII COMUNALE SA RĂDĂUŢI

RĂDĂUŢI

Mai multe detalii

Obiectivul general al întreprinderii publice SC Servicii Comunale SA Rădăuți este să îmbunătățească calitatea serviciilor publice de termoficare, salubritate, iluminat public și prestări servicii pentru întreținereA străzilor în Municipiul Rădăuți și să sporeascăeficienta cu care aceste servicii sunt realizate.

Următoarele rezultate strategice sunt așteptate a fi atinse în următorii patru ani:

 •  administrarea eficientă a bunurilor aparţinând serviciilor de termoficare, salubrizare și transport gunoi menajer, precum și a iluminatului public;
 •  livrarea agentului termic la parametrii optimi;
 •  salubrizarea municipiului în condiții eficiente și la costuri optime;
 •  rezolvarea defecțiunilor de iluminat public în timp cât mai scurt pentru a nu crea neplăceri;
 •  eficientizarea recuperării contravalorii serviciilor prestate de societate de la clienți;
 •  actualizarea tarifelor stabilite către clienți prin corelarea lor la nivelul inflației și a creșterii prețurilor la materiile prime utilizate;
 •  modernizarea continuă a tuturor serviciilor prestate;
 •  crearea dispeceratului de intervenții pentru serviciul de termoficare;
 •  asigurarea transparenței în procedurile de achiziții publice.

Candidații pentru aceste poziții vor îndeplini următoarele condiții generale:

 • studii superioare absolvite cu diploma de licență;
 • cunoașterea limbii romane (scris si vorbit);
 •  capacitatea deplină de exercițiu;
 •  cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare economice sau juridice și experiență în
  domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani;
 •  cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare în domeniul tehnic;
 •  nu a fost inițiată și nici nu se află în desfășurare procedură de natură penală împotriva lor și nu au cazier judiciar;
 •  nu au cazier fiscal.

Reguli cu privire la procesul de selecție:

 • cel puțin una dintre cele două poziții trebuie să fie ocupată de o persoană cu studii superioare economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani;
 • toți membrii trebuie să aibă experiența în activitatea de administrare/management companii publice/private sau instituții publice;
 • pentru aceste poziții nu pot fi candidați din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;
 • majoritatea membrilor consiliului de administrație va fi formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art.
  138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • se vor evita situațiile de conflict de interese sau incompatibilități prevăzute de OUG 109/2011 privind guvernanta corporative a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare si Legea 31/1990 republicata, cu modificările și completările ulterioare.

Candidații vor depune, conform instrucțiunilor de mai jos, următoarele documente:

 1. Copie după actul de identitate
 2. Copie diplomă de studii și, după caz, ale altor specializări relevante
 3. Curriculum Vitae în format european
 4. Declarație pe propria răspundere menționând dacă deține sau nu statutul de „independent” în sensul Art.138² din Legea nr.31/1990
 5. Declarație pe proprie răspundere că aplicantul nu are cazier judiciar și fiscal (conform modelului publicat pe site)
 6. Declarație pe proprie răspundere prin care aplicantul va confirma că nu a fost inițiată și nici nu se află în desfășurare procedură de natură penală împotriva sa
 7. Declarație privind apartenența la consiliile de administrație
 8. Declarație de consimțământ prin care candidatul este de acord cu utilizarea datelor sale în scopul procesului de recrutare și selecție.
 9. Candidații care vor fi selectați pentru a fi înscriși pe listă scurtă vor fi ulterior invitați să elaboreze o declarație de intenție pe baza scrisorii de așteptări aprobată prin HCL nr.67/30.04.2020 și publicată pe site-ul https://primariaradauti.ro/category/anunturi-angajare/

Criteriile de evaluare/ selecție sunt prevăzute în matricea consiliului de administrație al societății SC Servicii Comunale SA Rădăuți aprobată prin HCL nr. 67/30.04.2020 și publicată pe https://primariaradauti.ro/category/anunturi-angajare/

Municipiul Rădăuți a ales firma Romarketing pentru asistență în procesul de recrutare. Candidații trebuie să depună candidaturile până în data de 25.06.2020, orele 16:00, ora României.  Documentele vor fi trimise online la adresa office@romarketing.ro sau prin poștă la adresa Romarketing, Oradea, str.Alexandru Vlahuță, nr.3, cu mențiunea pe plic Aplicație pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al societății Servicii Comunale SA Rădăuți.

În cazul în care candidaturile și documentele solicitate mai sus vor fi trimise după data și ora menționate, acestea nu vor fi luate în considerare.

Modelele de declarații necesare pentru dosar sunt disponibile pe bază de cerere la adresa: office@romarketing.ro. Candidaturile vor fi depuse în limba română. Candidații selectați vor fi anunțați telefonic despre data la care va avea loc evaluarea și interviul. Persoanele selectate vor fi invitate să prezinte dovezi de validitate a informațiilor și referințe despre activitatea derulată.

În conformitate cu legislația în vigoare, membrii Consiliului de Administrație pot fi recomandați de către Consiliul de Administrație al societății, dar confirmarea se va face de către Adunarea Generală a Acționarilor.

AGENT DE VÂNZĂRI

Ilfov, Prahova, Dâmboviţa, Constanța, Ialomița

Mai multe detalii

Candidatul ideal

 • Studii medii/superioare;
 • Permis de conducere categoria B;
 • Disponibilitate pentru deplasare în judeţele Ilfov, Prahova, Dâmboviţa, Constanța, Ialomița;
 • Experiență în vânzări- domeniul materialelor de construcțiii;
 • Cunoștințe operare PC (Word, Excel, Outlook);
 • Abilități bune de comunicare, convingere, organizare și planificare.

Descrierea jobului

 • Vinde produsele cuprinse în catalogul şi listele de preţuri ale companiei;
 • Realizează targetul lunar de vânzări;
 • Menţine relaţiile cu clienţii şi potenţialii clienţi din zona arondată, promovează imaginea şi strategiile companiei;
 • Propune strategii de dezvoltare pentru zona arondată;
 • Cunoaşte în detaliu produsele din portofoliul companiei;
 • Administrează şi soluţionează reclamaţii, se ocupă de procedura de retur al mărfii;
 • Întocmeşte săptămânal un raport cu privire la activitatea desfășurată;
 • Participă la şedinţele comerciale lunare convocate de Directorul de vânzări;
 • Respectă rutele zilnice stabilite şi efectuează vizite regulate la clienţii din aria de acoperire;
 • Păstrează confidenţialitatea privind preţurile, baza de date, strategiile de vânzare ale companiei;
 • Se deplasează în delegaţii în judeţele Ilfov, Prahova, Dâmboviţa, Ialomița, Constanța.

Clientul nostru o companie înfiinţată în 1997 şi este lider în materiale de construcţii în centrul Europei. Deține o poziție importantă pe piață cu produse de termoizolație a fațadelor, acoperișurilor și a structurilor “uscate”, produsele fiind asigurate din producţiile proprii.

REPREZENTANT VÂNZĂRI

Satu Mare, Maramureș, Bistrița, Cluj, Bihor, Timiș, Arad, Alba, Hunedoara, Sibiu, Târgu Mureș

Mai multe detalii

Candidatul ideal

  • – Experiență în vânzări în domeniul constructiilor și/sau în lucrări de infrastructură;

 

  • – Cunoștințe tehnice în domeniu (construcții, lucrări de infrastructură);

 

  • – Disponibilitate la deplasări în județele: Satu Mare, Maramureș, Bistrița, Cluj, Bihor, Timiș, Arad, Alba, Hunedoara, Sibiu, Târgu Mureș;

 

  • – Domiciliat în Oradea sau Cluj-Napoca;

 

  • – Studii universitare (preferabil Facultatea de Construcții);

 

  • – Permis de conducere: categoria B;

 

  • – Limba engleză: scris şi vorbit, nivel mediu;

 

  • – Cunoştinţe operare calculator;

 

  – Orientare spre rezultate și perseverență.

 

Descrierea jobului

– Promovarea și vânzarea materialelor geosintetice;
– Asimilarea produselor, a caracteristicilor lor tehnice și capacitatea de a le promova eficient;
– Menţinerea şi dezvoltarea relaţiei directe cu clienții;
– Monitorizarea proiectelor, a pieței și a concurenței.
– Realizarea planurilor de vânzări lunare, trimestriale şi anuale.

 

Clientul nostru  este Novatex Solutions, o companie cu capital românesc cu sediul în Oradea și sucursale în orașe importante din țară: Baia Mare, Timișoara, Brașov, București și Iași. Compania a debutat în industria confecțiilor în 1996, urmând să se extindă în mai multe industrii până în prezent.
Detalii pe www.geosintetice.novatex.ro

SPECIALIST MARKETING

ORADEA

Mai multe detalii

Candidatul ideal

  • – Studii superioare- preferabil facultatea de Marketing;

 

  • – Experiență necesară: minim 3 ani;

 

  • – Cunoștințe de operare PC și programare;

 

  • – Limba engleză la nivel mediul

 

  • – Domiciliu stabil în județul Bihor;

 

  • – Permise de conducere categoria B;

 

  • – Orintare către rezultate;

 

  • – Bune abilități de comunicare;

 

  • – Persoană proactivă, dinamică, atentă la detalii;

 

  – Flexibilitate, capacitatea de a rezolva probleme, loialitate față de companie.

 

Descrierea jobului

– Realizează campanii de marketing online;
– Campanii de promovare prin newsletter (crează newsletter);
– Elaborează si urmărește realizarea planului de marketing;
– Identifică direcții de dezvoltare și propune promovarea de produse/soluții noi.

 

Clientul nostru  oferă soluții telematice integrate la nivel global ce permit
companiilor să își optimizeze afacerea. Compania gestionează o platformă de monitorizare şi control care permite monitorizarea vehiculelor în timp real. Toţi parametrii importanţi ai autovehiculului pot fi monitorizaţi cu ajutorul sistemului, cum ar fi locaţia, istoricul activităţii, consumul de combustibil şi nivelul de combustibil, orele de muncă, analizarea parametrilor de funcţionare prin diverse rapoarte.

PRODUCT MANAGER

ORADEA

Mai multe detalii

Candidatul ideal

  • – Studii superioare- profil tehnic;

 

  • – Experiență relevantă: minim 3 ani;

 

  • – Cunoștințe operare PC;

 

  • – Limba engleză: nivel mediu;

 

  • – Permis de conducere categoria B;

 

  • – Domiciliu stabil în județul Bihor;

 

  • – Orintare către rezultate;

 

  • – Bune abilități de comunicare și negociere;

 

  • – Ordonat, cu inițiativă;

 

  • – Capabil să gestioneze activitatea cu seriozitate;

 

  • – Preocupare pentru ridicarea nivelului profesional;

 

  – Flexibilitate, capacitatea de a rezolva probleme, loialitate față de companie.

 

Descrierea jobului

– Găsirea de clienți pentru o aplicație de management transport și monitorizare prin GPS;
– Prezentarea inițiala a aplicației clienților;
– Prezentarea de sugestii/ soluții în dezvoltarea aplicației;
– Realizarea planurilor pentru promovarea aplicației;
– Verificarea problemelor care pot apărea în acestă aplicație;
– Vânzarea, promovarea și dezvoltarea unei aplicații.

 

Clientul nostru  oferă soluții telematice integrate la nivel global ce permit
companiilor să își optimizeze afacerea. Compania gestionează o platformă de monitorizare şi control care permite monitorizarea vehiculelor în timp real. Toţi parametrii importanţi ai autovehiculului pot fi monitorizaţi cu ajutorul sistemului, cum ar fi locaţia, istoricul activităţii, consumul de combustibil şi nivelul de combustibil, orele de muncă, analizarea parametrilor de funcţionare prin diverse rapoarte.

OPERATORI PRODUCŢIE

ORADEA

Mai multe detalii

RoMarketing caută Operatori Producţie pentru următoarele sectoare de prelucrare tablă:

 

Operaţii generale

Sarcini:

-Realizare operatii secundare: sertizare, filetare, finisare, sudura in puncte,debavurare in conformitate cu documentatia de lucru.

 

Operaţii de îndoire

Sarcini:

-Realizarea operatiei de indoire piese metalice pe masini de indoire cu comanda numerica;

-Verificarea conformitatii pieselor conform documentatiei produsului.

Se ofera formare la locul de munca.

 

Operaţii laser

Sarcini:

-Asigura schimbarile de produs pe doua masini de decupare laser, incarcare program, reglaj parametrii de decupare;

-Realizarea piesei cap de serie si GO pentru productia in serie;

-Supravegherea productiei in curs si degraparea pieselor care ies din productie;

-Ajustarea parametrilor masinii in cazul in care calitatea decuparii nu corespunde.

Se ofera formare la locul de munca.

 

Programul de lucru este în două schimburi:

Schimbul 1: 6:00-14:00

Schimbul 2: 14:00-22:00

 

Se oferă:

-Primă lunară;

-Tichete de masă;

-Ore suplimentare plătite 200%;

-Transport asigurat pe raza oraşului sau decont în valoare de 100 pentru angajaţii care locuiesc în afara oraşului;

-Acces la servicii medicale private.

 

Clientul nostru este o companie multinaţională cu capital francez, producătoare de componente electronice.

 

REGLOR

ORADEA

Mai multe detalii

Candidatul ideal

 • Experienţă în domeniul mecanic, pentru a facilita înţelegerea modului de funcţionare al utilajelor;
 • Disponibilitate de lucru în două schimburi (6:00-14:00, respectiv 14:00-22:00).

 

Descrierea responsabilităţilor

 • Reglarea maşinilor de poansonare (maşini de decupare cu comandă numerică);
 • Reglarea utilajelor de ştanţare, pregătirea sculelor, inserarea sculelor în turelă şi reglarea sculelor specific;
 • Realizarea piesei cap de serie şi GO pentru producţia în serie;
 • Verificarea şi întreţinerea sculelor de decupare.

 

Oferim:

 • Primă lunară;
 • Tichete de masă;
 • Ore suplimentare plătite 200%;
 • Transport asigurat pe raza oraşului sau decont în valoare de 100 pentru angajaţii care locuiesc în afara oraşului;
 • Acces la servicii medicale private.

 

Clientul nostru este o companie multinaţională cu capital francez, producătoare de componente electronice.

TEHNICIAN PROCES/ VALIDARE

ORADEA

Mai multe detalii

Candidatul ideal

 • Studii tehnice sau experienţă în mecanică;
 • Experienţă în realizarea de măsurători cu şubler mecanic;
 • Capacitate analitică;
 • Capacitate de însuşire a proceselor de producţie specifice domeniului de prelucrare a tablei;
 • Seriozitate.

 

Descrierea responsabilităţilor

 Produse noi în faza eşantion:

 • Validarea eşantioanelor prin realizarea de rapoarte dimensionale pe baza desenelor tehnice furnizate de client;
 • Validarea gamelor de producţie definite pentru produsele noi;
 • Verificarea existenţei şi a coerenţei documetaţiei pentru produsele noi înainte de lansarea în producţie în serie;
 • Contribuie la realizarea documentaţiei pentru produsele noi;
 • Crearea documentaţiei de control final.

Produse în producţie în serie :

 • Validarea modificărilor dimensionale în urma modificărilor de produs solicitate de client;
 • Modificarea/ verificarea documentaţiei de producţie în urma evoluţiei produsului.

EMM :

 • Ţine evidenţa EMM-urilor
 • Realizarea verificărilor periodice a EMM-urilor şi gestiunea celor care se etalonează/verifică in exterior.*Şublerele se verifică în intern.

Altele :

 • Realizează verificări dimensionale la recepţie pentru produsele achiziţionate pe bază de desen;
 • Definirea cotelor de verificat dimensional la recepţie pentru produsele specifice.

 

Program de lucru :

Luni-vineri, în intervalul orar 08 :00 – 16 :00;

Disponibilitate peste program în caz de nevoie .

 

Oferim:

 • Primă lunară;
 • Tichete de masă;
 • Ore suplimentare plătite 200%;
 • Transport asigurat pe raza oraşului sau decont în valoare de 100 pentru angajaţii care locuiesc în afara oraşului;
 • Acces la servicii medicale private.

 

Clientul nostru este o companie multinaţională cu capital francez, producătoare de componente electronice.