Director General la

SC SALUBRITATE DOBREȘTI SRL
Mai multe detalii

Candidații pentru această poziție vor îndeplini cumulativ următoarele condiții:

Condiţii generale:

 • cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşterea limbii române ( scris și citit);
 • capacitate deplină de exerciţiu;
 • persoanele candidate să nu fie incapabile, potrivit legii, ori să nu fi fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările si completările ulterioare.

 

Condiţii specifice:

 • studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • experienţă relevantă în consultanță în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice sau a unor societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate al societăţii, inclusiv a unor societăţi comerciale din sectorul privat;
 • capacitate de analiză şi sinteză, gândire strategică, management de proiect;
 • abilităţi de comunicare, orientare către rezultate;
 • capacitate de luare a deciziei şi asumarea răspunderii;
 • capacitate de organizare şi de coordonare;
 • se vor evita situațiile de conflict de interese sau incompatibilități prevăzute de OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

Candidații vor depune, conform instrucțiunilor de mai jos, următoarele documente:

 • opis;
 • scrisoare de intenţie;
 • copie după actul de identitate;
 • copie diplomă de studii și, după caz, ale altor specializări relevante;
 • curriculum Vitae în format european;
 • documente doveditoare a experienţei manageriale / copie carte de muncă;
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • declarație pe proprie răspundere că aplicantul nu are cazier judiciar și fiscal;
 • declarație pe proprie răspundere prin care aplicantul va confirma că nu a fost inițiată și nici nu se află în desfășurare procedură de natură penală împotriva sa;
 • declarație de consimțământ prin care candidatul este de acord cu utilizarea datelor sale în scopul procesului de recrutare și selecție;
 • declarație pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situațiile prevăzute la art.6 din OUG nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ori că a suferit o condamnare definitivă pentru o infracțiune legată de conduita profesională;
 • declarație pe proprie răspundere privind veridicitatea datelor cuprinse în CV;
 • candidații care vor fi selectați pentru a fi înscriși pe listă scurtă și ulterior vor fi invitați să elaboreze o declarație de intenție pe baza scrisorii de așteptări publicată pe site-ul https://primdobresti.ro/

 

COMUNA DOBREȘTI, a ales firma Romarketing pentru asistență în procesul de recrutare. Candidații trebuie să depună candidaturile până în data de 21.01.2022 orele 16:00, ora României. Documentele vor fi depuse în plic închis cu mențiunea: Aplicație pentru poziția de Director General al SC SALUBRITATE DOBREȘTI SRL. Candidaturile vor fi depuse personal sau trimise prin poștă la adresa Romarketing, Oradea, str. Alexandru Vlahuță, nr. 3. Plicurile ajunse după data și ora menționate nu vor fi luate în considerare. În cazul în care plicul nu conține toate documentele solicitate mai sus, candidatura nu va fi luată în considerare.

Modelele de declarații necesare pentru dosar sunt disponibile pe bază de cerere la adresa: recrutare@romarketing.ro sau office@romarketing.ro. Candidaturile vor fi depuse în limba română. Candidații selectați vor fi anunțați telefonic despre data la care va avea loc interviul. Persoanele selectate vor fi invitate să prezinte dovezi de validitate a informațiilor și referințe despre activitatea derulată.

Membru în Consiliul de Administrație al

SC SALUBRITATE DOBREȘTI SRL
Mai multe detalii

Candidații pentru aceste poziții vor îndeplini următoarele condiții generale:

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă;
 • Cunoaşterea limbii române (scris şi vorbit);
 • Capacitatea deplină de exerciţiu;
 • Cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii superioare economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani;
 • Cel putin unul dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii superioare în domeniul tehnic;
 • Nu a fost iniţiată şi nici nu se află în desfăşurare procedură de natură penală împotriva lor şi nu au cazier judiciar;
 • Nu au cazier fiscal.

 

Reguli cu privire la procesul de selecție:

 • cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii superioare economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani;
 • cel putin unul dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii superioare în domeniul tehnic;
 • toţi membrii trebuie să aibă experienţă în activitatea de administrare/management companii sau instituţii publice;
 • nu pot fi mai mult de doi membri din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice;
 • majoritatea membrilor consiliului de administraţie va fi formată din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul Art. 138/2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • se vor evita situaţiile de conflict de interese sau incompatibilităţi prevazute de OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Candidații vor depune, conform instrucțiunilor de mai jos, următoarele documente:

 1. Copie după actul de identitate;
 2. Copie diplomă de studii și, după caz, ale altor specializări relevante;
 3. Curriculum Vitae în format european;
 4. Declarație pe propria răspundere menționând dacă deține sau nu statutul de „independent” în sensul Art.138² din Legea nr.31/1990;
 5. Declarație pe proprie răspundere că aplicantul nu are cazier judiciar și fiscal;
 6. Declarație pe proprie răspundere prin care aplicantul va confirma că nu a fost inițiată și nici nu se află în desfășurare procedură de natură penală împotriva sa;
 7. Declarație privind apartenența la consiliile de administrație;
 8. Declarație de consimțământ prin care candidatul este de acord cu utilizarea datelor sale în scopul procesului de recrutare și selecție;
 9. Candidații care vor fi selectați pentru a fi înscriși pe listă scurtă vor fi ulterior invitați să elaboreze o declarație de intenție pe baza scrisorii de așteptări.

 

COMUNA DOBREȘTI a ales firma Romarketing pentru asistență în procesul de selecţie şi recrutare. Candidații trebuie să depună candidaturile până în data de 21.01.2022, orele 16:00, ora României. Documentele vor fi depuse în plic închis cu mențiunea: Aplicație pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al societățiiS.C. SALUBRITATE DOBREȘTI S.R.L.. Candidaturile vor fi depuse personal sau trimise prin poștă la adresa Romarketing, Oradea, str. Alexandru Vlahuță, nr. 3.

Modelele de declarații necesare pentru dosar sunt disponibile pe bază de cerere la adresa: office@romarketing.ro sau recrutare@romarketing.ro. Candidaturile vor fi depuse în limba română. Candidații selectați vor fi anunțați telefonic despre data la care va avea loc evaluarea și interviul. Persoanele selectate vor fi invitate să prezinte dovezi de validitate a informațiilor și referințe despre activitatea derulată.

INGINER PRODUCȚIE

ZĂRNEȘTI

Mai multe detalii

Cerințele postului

 • Studii: studii superioare tehnice/mecanice;
 • Experiență: min. 2 ani;
 • Cunoștințe procese fabricație;
 • Cunoștințe avansate operare PC;
 • Abilitate de a comunica în limba engleză, vorbit si scris;
 • Abilitatea de a lucra în echipă;
 • Precizie, rigurozitate;
 • Gândire logică, capacitate de analiză;
 •  Abilitate de a conduce echipele de producție.

 

Sarcini/Responsabilități specifice activității

 •  Coordonează împreună cu Managerul de producție, echipele operaționale în realizarea planului de producție;
 • Ține evidența stocului echipamentelor tehnice și consumabile;
 • Inițiază procesul de achiziție pentru menținerea stocului necesar;
 • Definește și documentează proceduri și standarde de lucru pentru operațiile realizate în producție;
 • Efectuează audituri tehnice, conform programului și în funcție de necesități;
 • Efectuează inspecții specifice pe fluxul de fabricație;
 • Coordonează realizarea acțiunilor stabilite prin audituri de procese;
 • Definește activitățile de realizat pe perioada opririlor planificate, le documentează și pregătește realizarea lor împreuna cu departamentele suport;
 • Verifică realizarea tuturor activităților programate n timpul opririlor ;
 • Monitorizează și prelucrează statistic parametrii tehnologici și calitativi ai instalațiilor;
 • Identifică și definește oportunitatea proiectelor de modernizare;
 • Schimb de informații și experiență cu celelalte fabrici de hârtie din grup;
 • Participă la instruirea și dezvoltarea tehnică a personalului de la mașina de hârtie.

Clientul funcționează de peste 150 de ani pe piața europeană și este unul dintre cei mai mari producători de hârtie din România.

Consilier Vânzări @LIU JO

ORADEA

Mai multe detalii

Descrierea jobului

 • Prezintă și vinde produsele oferind toate informațiile necesare despre acestea;
 • Participă la activități de pregătire, organizare și prezentare a produselor;
 • Comunică și relaționează cu clienții;
 • Participă la recepția produselor;
 • Organizează și așează produsele pe standere.

Cerințe

 • Experiență pe un post similar de minim 3 ani
 • Atitudine proactivă, orientare către client, inițiativă și implicare
 • Punctualitate, seriozitate, responsabilitate
 • Persoană deschisă, pozitivă cu pasiune pentru fashion

REPREZENTANT VÂNZĂRI

ORADEA, Bihor

Mai multe detalii

Cerințe specifice postului:

 • Studii superioare – de preferință tehnice;
 • Competențe de comunicare scrisă și verbală;
 • Competențe organizatorice, capacitatea de a-și programa și planifica activitățile eficient;
 • Cunoștințe teoretice (sau practice) în domeniul instalațiilor / echipamentelor electrice;
 • Competențe în utilizarea sistemelor de calcul;
 • Disponibilitatea de a face deplasări;
 • Carnet de conducere, categoria B.

 

Descrierea postului:

 • Prospectarea în permanență a pieței și identificarea de noi clienți;
 • Promovarea și prezentarea produselor comercializate de către companie prin prezentarea de oferte către clienți;
 • Realizarea planului de vânzări lunar, trimestrial, anual;
 • Întocmirea ofertelor și aplicarea politicii comerciala a firmei;
 • Transmiterea de informații referitoare la evoluția pieței și a concurenței existente;
 • Realizarea de rapoarte privind situația vânzărilor și respectiv a încasărilor;
 • Participarea activă la planificarea și implementarea strategiei de vânzări.

BACK-OFFICE SALES

ORADEA

Mai multe detalii

Descrierea postului:

 • Răspunde și oferă detalii legate de produsele de pe site;
 • Contactează prin e-mail și telefonic firmele care au aplicat pentru o versiune de test a aplicației online;
 • Administrează contactele existente.

 

Cerințe specifice postului:

 • Cunoștințe de limba italiană nivel avansat (constituie avantaj cunoașterea limbii engleze);
 • Cunoștințe de operare PC;
 • Abilități de comunicare și organizare;
 • Atitudine pozitivă și proactivă;
 • Experiență pe o poziție similară (call center).

CUSTOMER SUPPORT

SALONTA, Bihor

Mai multe detalii

Cerințe specifice postului:

 • Gândire analitică și capacitate de soluționare a situațiilor întâlnite
 • Experiență pe o poziție similară sau experiență în relația cu clienții
 • Atitudine orientată spre client manifestată într-o manieră pozitivă și profesionistă

 

Descrierea postului:

 • Menține relația cu clienții și oferă suport (interfață dintre companie și client);
 • Contribuie la nevoile echipei pentru a soluționa problemele apărute
 • Preia și introduce comenzi și facturi

SOFTWARE DEVELOPER

ORADEA

Mai multe detalii

Requested skills and qualifications:

 • Experienced in Java development
 • Good knowledge of Linux, SQL, PHP, Embedded system
 • Quick learner with ability to follow intensive on-the-job coaching
 • Good communication skills
 • Good time management skills.

Job summary:

 • Implementing new software features for our platform
 • Maintenance and improvement of the existing platform
 • Testing and improving performance for new/existing features and functionalities
 • Work collaboratively with peers and others such as Clients, Product Owner, Technical Leader, Project Manager.

SALES MANAGER

ORADEA

Mai multe detalii

Descrierea postului:

 • Creează și implementează strategii de vânzări eficiente;
 • Crește, motivează și supervizează managerii din subordine;
 • Generează statistici și rapoarte relevante;
 • Asigură buna colaborare cu celelalte arii funcționale.
 • Colaborează cu furnizorul de servicii de marketing ca manager de proiect;
 • Stabilește detaliile proiectelor strategice cu managerii din subordine;
 • Stabilește strategii de vânzări și marketing pe termen scurt și mediu;
 • Se asigură că site-ul este întotdeauna actualizat.

 

Cerințe specifice postului:

 • Gândire analitică și capacitate de soluționare a situațiilor întâlnite;
 • Experiență pe o poziție similară;
 • Deschis, atent la detalii, organizat, cu bune abilități de comunicare, orientat înspre oameni/ rezultate;
 • Atitudine orientată spre client manifestată într-o manieră pozitivă și profesionistă.

INGINER CONSTRUCȚII CIVILE

ORADEA

Mai multe detalii

Descrierea postului:

 • Organizează și ține evidența tuturor stadiilor de execuție a operațiunilor de investiții ale firmei;
 • Conduce zilnic graficul de execuție al lucrărilor și zilnic corelează modificarea graficului inițial;
 • Organizează și participă la toate recepțiile de lucrări, asigurându-se de prezența tuturor persoanelor ce fac parte din comisii;
 • Verifică permanent calitatea și cantitatea produselor folosite în șantiere, în prealabil recepțiilor procedurale;
 • Respecta circuitul intern al actelor, conform prevederilor legale în materie
 • Răspunde de corectitudinea cifrelor și înscrisurilor din documentele pe care le întocmește și a celor pe care le recepționează;
 • Verifică ofertele primite din punct de vedere al cerințelor tehnice, comerciale, de prezentare;

 

 Cerințe specifice postului:

 •  Studii superioare – domeniul tehnic construcții;
 • Gândire analitică și capacitate de soluționare a situațiilor întâlnite;
 • Experiență pe o poziție similară;
 • Atent la detalii, organizat, cu bune abilități de comunicare, orientat înspre oameni.